Kabinet sleutelt niet aan regels voor oldtimers, wel aan milieuzones

Categorieën:Nieuws
warner

Het regeerakkoord van ‘Den Haag’ bevat vooralsnog geen onaangename verrassingen voor eigenaren van old- en youngtimers. Oldtimer- en youngtimer liefhebbers zullen- met de presentatie van het vorige Regeerakkoord in het achterhoofd- met belangstelling naar de inhoud van het mobiliteitshoofdstuk hebben gekeken. In 2012 kwam de wijziging van de oldtimerregeling als een donderslag bij heldere hemel. In het nieuwe regeerakkoord blijven wijzigingen voor de liefhebbers, eigenaren en de branche vooralsnog uit.

Wél werd duidelijk dat de milieuzones een rol van betekenis zullen blijven vervullen. De nieuwe coalitie heeft bepaald dat “door het instellen van een milieuzone en het hanteren van lagere parkeertarieven voor emissieloze auto’s gemeenten instrumenten hebben om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren. Er zal één systeem met eenduidige categorieën en borden voor milieuzones worden ingevoerd.

Afscheid van decentralisatie, maar niet van milieuzones

Het positieve van deze maatregel is, dat de decentrale regelgeving in dit dossier wordt aangepakt. Het feit dat Rutte III insteekt op milieuzones én emissieloze auto’s bevoordeelt, is minder positief. Milieuzones werken niet en kunnen in bepaalde opzichten zelfs tot meer vervuiling leiden. De omvang van de zones is simpelweg te klein om een duidelijk meetbare invloed op de luchtkwaliteit vast te kunnen stellen. Daarnaast genereren ook emissieloze auto’s fijnstof (bandenslijtage, remmen). Daarbij worden deze auto’s bepaald niet uitstoot neutraal geproduceerd.

Autoluwe zones niet genoemd

Het feit dat het nieuwe kabinet insteekt op extra investeringen voor infrastructuur- op meerdere vlakken- is daarentegen als positief te beschouwen. Een goede deelinvestering zou daarbij een milieuzone overbodig kunnen maken én een juist antwoord kunnen geven op de vraag hoe en voor wie de binnensteden bereikbaar kunnen blijven. Het ligt voor de hand om autoluwe zones in te stellen die alleen toegankelijk zijn voor bewoners en transportbestemmingsverkeer. Daar is in het nieuwe Regeerakkoord niet over gesproken.

Alertheid geboden voor belangenorganisaties

Voor wat betreft de oldtimerregeling is er in de gepresenteerde plannen niets veranderd. Ook de youngtimerregeling, die vooral zakelijk gezien interessant is, lijkt intact te blijven. Het betekent in ieder geval, dat de rust in dit gedeelte van het mobiliteitsdossier voorlopig gehandhaafd blijft. Toch blijft alertheid geboden, aangezien de vier partijen hebben aangekondigd wel degelijk aan de CO2 uitstoot te gaan werken. Er komt een nationaal Klimaat- en Energieakkoord waarin de doelstelling wordt opgenomen om de CO2 uitstoot fors te verlagen. “Verduurzaming van verkeer en het belastingstelsel” is één van de uitgangspunten. Dat kan op termijn wél fiscale gevolgen hebben voor het oudere, jonge klassieker- en oldtimerwagenpark in ons land. Het is aan de belangenorganisaties op klassiekergebied om alert te blijven op politieke bewegingen. Van meet af aan zullen zij moeten participeren in gesprekken over mogelijke belasting- en milieumaatregelen ten aanzien van de klassieker- en youngtimerbezitters.